Transparència

Darrera actualització: maig de 2022

Missió: La finalitat de la Fundació, limitada principalment a Catalunya, és concedir premis i borses a treballs d’investigació matemàtica i divulgar les matemàtiques a nivell internacional i, concretament, la figura i l’obra de Ferran Sunyer i Balaguer.

1.Estats financers i memòria econòmica

2. Estructura organitzativahttps://ffsb.espais.iec.cat/

3. Estatuts i número de registre de la fundació

Estatuts. Foren adaptats a la Llei 4/2008, de 4 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, per acord del Patronat en la reunió extraordinària del dia 26 de novembre del 2012 i inscrits el 26 de juliol del 2013 en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Número d’Inscripció: Fundació inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 649

4. Finalitats

1) Concedir premis a treballs d’investigació matemàtica titulats “Premis Ferran Sunyer i Balaguer”. Cada premi ha d’ésser anunciat degudament per tal que hi puguin aspirar el qui, de qualsevol nacionalitat, vulguin fer-ho. Els premis són atorgats mitjançant concurs en les condicions establertes pel Patronat de la Fundació, el qual n’assenyala en cada cas les bases, en determina la periodicitat i escull lliurement el jurat que ha de jutjar els treballs que concursin i que ha decidir la persona o les persones guanyadores.

2) Concedir, aplicant la mateixa normativa que per a la concessió dels premis, ajuts i de tot tipus per a estudis i treballs relacionats amb les ciències matemàtiques.

3) I les altres activitats, vinculades a les finalitats fundacionals, que el Patronat consideri.

5. Balanç social:

Activitats que desenvolupa i resultats de les activitats acomplertes:

Memòries d’activitats:

6. Contractes vigents:
Contracte d’arrendament del local de Maria Aurèlia Capmany entre la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i l’Institut d’Estudis Catalans. (1.1.2006).

7. Subvencions

8. Més informació:

Adreça de correu postal:

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

Carrer Maria Aurèlia Capmany, 14-16

08001 Barcelona

Adreça de correu electrònicffsb@iec.cat

Webhttps://ffsb.espais.iec.cat/